Chức năng

Chức năng nâng


Đai nâng: Được thiết kế đa dạng để có thể nâng bao lên được bằng xe nâng và xe cẩu