Chức năng

Chức năng xả đáy


Xả đáy: Là nơi xả nguyên liệu trong bao ra ngoài