Kiểu dáng

Ghép thân 4 mảnh


May ghép các cạnh của 4 mảnh thân vào với nhau