Chức năng

Chức năng nạp miệng


Nạp miệng: Là nơi nạp nguyên liệu vào bao